[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 231 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
poll
ค้นหาจาก google

  
ผลงานทางวิชาการทั้งหมด     เพิ่มผลงานทางวิชาการใหม่
  ค้นหาตามคำ      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด : :    
ที่
หัวข้อผลงานทางวิชาการ
ลงประกาศ
หมวด
FullText
1 บทคัดย่อนวัตกรรมร่วมใจตามติด พิชิตผู้เรียนออกกลางคัน( อ่าน : 13 / ดาวน์โหลด : 8 ) เจ้าของ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และงานครูที่ปรึกษา
30/ส.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
2 บทคัดย่อนวัตกรรมล้อมรั้วด้วยรัก พิทักษ์ความเสี่ยงออกกลางคัน ( อ่าน : 14 / ดาวน์โหลด : 8 ) เจ้าของ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ และงานครูที่ปรึกษา
30/ส.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
3 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นของนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ๑/๓ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว วิชา หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ( อ่าน : 50 / ดาวน์โหลด : 9 ) เจ้าของ นางสาวสุธัญญา เพชรมณี
19/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
4 การใช้สื่อจริงช่วยสอน เพื่อวัดระดับทักษะบาสเกตบอล ของนักเรียนชั้น ปวช. ๑ สาขาการตลาด( อ่าน : 37 / ดาวน์โหลด : 10 ) เจ้าของ นายชัยยุทธ์ โกศลเมธี
19/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
5 ศึกษาความพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน( อ่าน : 31 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายไพศาล เกษแก้ว
19/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
6 การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ( อ่าน : 23 / ดาวน์โหลด : 5 ) เจ้าของ นางภาวินี เดชโชติ
19/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
7 การใช้กลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการอ่านของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ( อ่าน : 25 / ดาวน์โหลด : 4 ) เจ้าของ นางกฤตยา พลยมมา
19/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
8 การใช้กลวิธีอภิปัญญาเพื่อส่งเสริมความสามารถในการเขียนของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ ๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙( อ่าน : 30 / ดาวน์โหลด : 4 ) เจ้าของ นางสาวสุมัฏฐา ใจสมคม
19/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
9 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัยและความรับผิดชอบในวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ของนักเรียนระดับชั้น ปวช. ๑/๑ แผนกวิชาการเลขานุการ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ( อ่าน : 23 / ดาวน์โหลด : 4 ) เจ้าของ นางอรสา โรยภิรมย์
19/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
10 การศึกษาเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อบริการอาหารและเครื่องดื่มของนักเรียน ปวช. ๒ แผนกวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร( อ่าน : 15 / ดาวน์โหลด : 3 ) เจ้าของ นางนิลุบล น้ำเงิน
19/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
11 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๑ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร โดยเทคนิคการระดมพลังสมอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙( อ่าน : 16 / ดาวน์โหลด : 2 ) เจ้าของ นางฤดีวรรณ ธรรมาภิวัฒน์
19/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
12 การใช้กระบวนการสุ่ม เพื่อส่งเสริมความสามารถทางการพูดนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุมพร ปีการศึกษา ๒๕๕๙( อ่าน : 20 / ดาวน์โหลด : 4 ) เจ้าของ นางสาวเกศินี เสวกวงศ์
19/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
13 พัฒนาพฤติกรรมการไม่กล้าแสดงออกในการเรียน วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจในงานอาชีพ โดยการใช้สถานการณ์จำลอง( อ่าน : 20 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางสาวรัชดา อัจจิมากุล
19/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
14 การแก้ปัญหาขาดความมั่นใจการสนทนา Location ของนักเรียนชั้น ปวช. ๑/๑ แผนกวิชาการท่องเที่ยว โดยใช้เทคนิคการเสริมแรง( อ่าน : 14 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นางจุฑาพร ทองรอด
19/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
15 การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ ๑ วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน( อ่าน : 15 / ดาวน์โหลด : 7 ) เจ้าของ นางกิจจา สนทมิโน
19/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
16 การแก้ปัญหาการวิเคราะห์ราคาสินค้าการเกษตรของนักศึกษา ชั้น ปวส. ๒/๑ แผนกวิชาการบัญชี โดยการใช้เทคนิคการร่วมมือร่วมใจ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙( อ่าน : 18 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ นายโชคชัย รักญาติ
19/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
17 การพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน วิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ( อ่าน : 19 / ดาวน์โหลด : 2 ) เจ้าของ นางศิริรัตน์ เสวรันต์
19/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
18 การวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านในจังหวัดชุมพร : วิเคราะห์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง( อ่าน : 14 / ดาวน์โหลด : 0 ) เจ้าของ น.ส. เพ็ญพิชยา อัครธนารักษ์
19/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
19 การใช้แบบฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาความสามารถในการจำแนก รายวิชา ๒๐๐๐ - ๑๓๐๓ วิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจ และบริการของนักเรียน ระดับ ปวช. ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ( อ่าน : 21 / ดาวน์โหลด : 7 ) เจ้าของ นางสาวนวลอนงค์ อุชุภาพ
19/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >
20 การพัฒนาความสามรถในการเขียนคำกิริยา แบบไม่ปกติช่องที่ ๒ โดยการท่องกริยา ๓ ช่อง ของนักเรียน ชั้น ปวช.๑/๕ แผนกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ( อ่าน : 18 / ดาวน์โหลด : 2 ) เจ้าของ นางพรรณวดี ปุญญาพิสุทธิ์
19/พ.ค./2560
งานวิจัยการศึกษา < ไม่มี >


กำลังแสดงหน้าที่ 1/8 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 >>